Ogranci Zbora osnivaju se kao temeljne regionalne organizacije koje promiču ciljeve i obavljaju poslove sukladno Statutu i planovima Zbora. Ogranak može biti osnovan ako na području regije ima najmanje pet članova, a svoj rad temelji na Pravilniku o ograncima Zbora.

Pravilnik o ograncima Hrvatskog plemićkog zbora možete preuzeti ovdje.

Do danas je osnovano četiri ogranaka:

1. Ogranak Split

Predsjednik: p: Marko pl. Mladineo, dipl. oec.; e-mail: m_mladineo@yahoo.com
Notar: dr. sc. Fani pl. Celio Cega; fani.celio-cega@st.t-com.hr

2. Ogranak Zadar

Predsjednik: Marijan Maroja prof.; e-mail: maroja_m@yahoo.com
Notar: Helena pl. Zudenigo dipl. iur.
Herold: Darko Anton de Franceschi dipl. ing. arh.; e-mail: d_franceschi54@hotmail.com
Rizničar: Kandid pl. Zudenigo
Revizor: Ivo pl. Arneri dr. med.

3. Ogranak Osijek

Predsjednica: Snježana pl. Barabaš-Serčić prof.; e-mail: ssercic@public.carnet.hr

4. Ogranak za Primorsko-goransku i Istarsku županiju

Predsjednik: Frane pl. Vrkljan; e-mail: mail@tehproni.hr
Notar: Frane pl. Vrkljan; e-mail: mail@tehproni.hr
Herold: Lujo barun Raizner; e-mail: andrea.raizner@gmail.com
Rizničar: Ileana pl. Nutrizio Blažević
Revizor: Rastko pl. Davilla; e-mail: rastko.davila@gmail.com