Poslovnik o radu
Hrvatskoga plemićkoga zbora

 

Članak 1.

Poslovnikom o radu Velikog plemićkog vijeća (u daljnjem tekstu VPV) uređuju se pitanja sazivanja, održavanja, javnosti rada i druga pitanja od značaja za rad VPV.

 

Članak 2.

Veliko plemićko vijeće koje čine svi članovi Hrvatskog plemićkog zbora, sastaje se jedanput godišnje, na inicijativu predsjednika Zbora, ili po potrebi i češće kad to zatraži Nadzorni odbor, Plemićki stol, ili najmanje četvrtina članova Hrvatskog plemićkog zbora.

 

Članak 3.

Kada broj članova Zbora postane veći od smještajnih mogućnosti prostora u kojem se održava sjednica Velikog plemićkog vijeća, ogranci, prema ključu koji određuje Plemićki stol, delegiraju predstavnike koji će ih zastupati na sjednici VPV.

 

Članak 4.

Sjednicu Velikog plemićkog vijeća saziva predsjednik Zbora, ili u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenik predsjednika.

 

Članak 5.

Sjednica se saziva pismenim pozivom s predloženim dnevnim redom i odgovarajućim materijalima koje priprema Plemićki stol, upućenim članovima 15 dana prije utvrđenog termina

 

Članak 6.

Zasjedanje Velikog plemićkog vijeća otvara predsjednik, a nakon što se izabere iz redova nazočnih članova, Radno predsjedništvo nastavlja s vođenjem sjednice.

 

Članak 7.

Na početku sjednice usvaja se dnevni red, te bira zapisničar i verifikacijska komisija koja ima zadaću podnijeti izvješće o broju prisutnih članova, što se utvrđuje prebrojavanjem evidencijskih listića.

 

Članak 8.

Svaki član, nakon usvajanja dnevnog reda VPV, može staviti primjedbe na odluke i zaključke sa prethodne sjednice VPV i na njih se treba očitovati na sjednici. Usvojene primjedbe unose se u zapisnik i Plemićki stol je dužan po njima postupiti.

 

Članak 9.

U okviru svake točke dnevnog reda, nakon uvodnog izlaganja, otvara se rasprava u kojoj mogu sudjelovati samo članovi. Rasprava traje sve dok ima prijavljenih govornika. Prijave se podnose dizanjem ruke.

 

Članak 10.

Samo o onim sadržajima o kojima u vremenu predviđenom za slanje primjedbi prije održavanja sjednice, nije dostavljena ni jedna primjedba, na sjednici se ne otvara rasprava. Rasprava se može voditi o onim primjedbama koje su blagovremeno dostavljene, a Plemićki stol ih nije usvojio.

 

Članak 11.

Sudionik u raspravi treba govoriti samo o pitanjima koja su predmet rasprave i to jedanput, ne više od 5 minuta. Za povredu reda, predsjedavajući najprije daje opomenu, a zatim i oduzima riječ.

 

Članak 12.

U radu VPV mogu sudjelovati i druge pozvane osobe i to samo u uvodnom dijelu, ukoliko žele pozdraviti nazočne članove VPV.

 

Članak 13.

Nakon zaključenja rasprave, predsjedavajući poziva nazočne redovne članove da glasuju o podnesenim izvješćima i prijedlozima, osim o onim koji imaju informativni karakter. Glasovanje je javno. Ako se većinom nazočnih članova tako odluči, glasovanje o pojedinim pitanjima može biti i tajno.

 

Članak 14.

Sve odluke o pitanjima na dnevnom redu, donose se dvotrećinskom većinom glasova nazočnih redovnih članova. VPV punovažno odlučuje ako je nazočno najmanje jedna četvrtina pozvanih članova. Ako sjednici pristupi manje od četvrtine članova, nakon isteka roka od 30 minuta, postojeći broj članova se proglašava potrebnim kvorumom.

 

Članak 15.

Izglasani tekst odluke ili zaključka sastavni je dio zapisnika. Zapisnik, pored zapisničara, potpisuje i predsjednik Zbora i on se odlaže u arhivu.

 

Članak 16.

Javnost rada ostvaruje se obavještavanjem javnosti o održavanju sjednica i njihovim sadržajima, putem sredstava javnog priopćavanja, a odluke i zaključci i putem internog glasnika koji se dostavlja svim članovima.

 

Članak 17.

U slučaju da je sjednica izborna potrebno je, prijedlog kandidata za funkcije koje na prijedlog kandidacijske komisije, najprije verificira Plemićki stol, dostaviti uz poziv za sjednicu. Prijedlog se može dopunjavati i na sjednici, uz detaljno obrazloženje predlagača i pod uvjetom da članovi VPV-a prihvate predložene promjene.

 

Članak 18.

Ako se na sjednici odluči glasovanje provesti tajno, tada posao podjele listića, njihovo prebrojavanje i objavu rezultata, preuzima izborna komisija koja se prethodno izabere. Glasačke kutije i listiće treba imati u pripremi, prije održavanja sjednice.

 

Članak 19.

Svečani dio sjednice posvećen prijemu novih članova, odvija se prema posebno utvrđenom Svečanom ceremonijalu koji se prilaže uz ovaj Poslovnik, vodeći računa o potrebi harmonizacije odredaba oba ova dokumenta, kako najvažniji sadržaji iz njih ne bi bili izostavljeni. To podrazumijeva i mogućnost prilagodbe pojedinih dijelova sadržaja u danim okolnostima na licu mjesta.

 

Članak 20.

Ovaj Poslovnik i Svečani ceremonijal koji je njegov sastavni dio, smatraju se usvojenim kad ih prihvati VPV, a stupaju na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu, 07.11.2008.

 

Prihvaćeno na sjednici VPV-a, Zadar 25.04.2009.